Poslední reakce na Bowling


Koalice Náš Děčín naposledy reaguje na vyjádření Pirátů z Děčína k našemu stanovisku ve věci Bowling Křešice. Nechceme a nebudeme dělat předvolební kampaň Pirátů z Děčína, natož abychom byli její aktivní součástí. V předchozím vyjádření jsme odpověděli a zaujali jasná stanoviska k účelové prezentaci toho, co a proč se rozhodlo před bezmála 10 lety. Nyní bychom opět museli připomínat, že hlavním důvodem pořízení diskutovaných nemovitostí byl havarijní stav objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Žlebu a že město v případě nutnosti a tzv. potřeby ze dne na den přestěhovat klienty tohoto zařízení, bude moci disponovat přijatelnou adekvátní nabídkou pro dotčené klienty domova. Také jsme odpověděli, že není pravdou, že nemovitost nebyla využívána a rovněž jsme napsali náklady vynaložené na opravu a údržbu, které nebyly v řádech milionů Kč. Platí, že je dobře, že město v Křešicích vlastní dané nemovitosti a v tomto volebním období připravilo a opakovaně žádalo a žádá o poskytnutí dotace na realizaci přestavby bývalého hotelu Bowling club na Dům se zvláštním režimem. Ale to nejdůležitější : Ti z vás, co čas od času zabrousíte na sociální síť např. facebook, tak určitě stejně jako většina z nás dospějete k závěru, že volební kampaň Pirátů Děčín je postavena na kritice a osobních útocích proti kandidátům do zastupitelstva kandidujících za jiná politická uskupení, a to za každou cenu(bohužel nejenom oni). My touto cestou jít nechceme…
Ve středu náš čeká na Střelnici debata lídrů a pan Šmíd, jakožto lídr kandidátky Piráti Děčín, bude mít možnost osobní konfrontace, což si myslíme, že je daleko rozumnější, než dopisování přes webové stránky či facebook.

Přejeme všem klidný zbytek víkend a kampaně taktéž 🙂 Náš Děčín


Naše minulé vyjádření k celé věci je zde:

Jsme rádi, že v roce 2007 zastupitelé včele s Ing. Vladislavem Raškou jako jedni z prvních v celé ČR schválili, že veřejná zasedání budou vysílána online a bude pořizován i pro časy budoucí jak zvukový, tak obrazový záznam z každého zasedání. Proto necháváme na každém, aby si udělal sám závěry ze zasedání konaného 23. 4. 2009. Daleko podstatnější z našeho pohledu je to, co bylo před tímto veřejným zasedání a co bylo potom… až do letošního roku.

Tedy před: Statutární město obdrželo nabídku vlastníků k využití pro sociální účely. Tuto nabídku projednaly orgány města a s odvoláním mimo jiné na stanovisko Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ze kterého citujeme: odbor zhodnotil nabídku na využití objektu hotelu Bowling club v Křešicích. Jedná se zejména o problematiku zastaralého a nevyhovujícího Domova pro seniory Kamenická ul. a dále z hlediska nákladů na odstraňování nedostatků definovaných inspekcí sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Žleb. Tyto dvě pobytové služby jsou v současné době poskytovány v budovách z přelomu 19. a 20. století, které dosluhují, a jejich modernizace bude vyžadovat vysoké investiční náklady. Na náhradu obou budov jsou zpracované projektové dokumentace s předpokládanými výdaji za stovky milionů Kč, ale bez získání dotačních titulů ve výši alespoň 75% jsou nerealizovatelné. Získáním uvedeného objektu, který prošel v uplynulých 15 letech komplexní rekonstrukcí, by sociální služby disponovaly funkčním komplexem budov o kapacitě 45 lůžek s variantním využitím. První variantou by byla možnost kompletně přemístit celou kapacitu Domova pro mentálně postižené ženy v Horním Žlebu, a tím se vyhnout finančně náročnému odstraňovaní nedostatků vzešlých z inspekční zprávy Krajského úřadu ÚK (proběhla v závěru roku 2008). Jednalo by se o investice do odstranění bariér (výtahy), sanace opěrných zdí a teras, kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a další. Tyto práce by si postupně vyžádaly vyšší náklady, než je pořizovací hodnota celého objektu Křešice. (Zde byl připravován záměr na přemístění H. Žlebu do bývalé školky v Březinách s náklady vyššími než 50 mil. Kč). Druhou variantou bylo možné přemístění části Domova pro seniory Kamenická ul., a to z důvodu postupné komplexní rekonstrukce jednotlivých budov areálu…konec citace (celé stanovisko má Náš Děčín k dispozici). Mimochodem nabídka na odkoupení byla vyhodnocena jako výhodná pro statutární město Děčín. Otázka pro pana Zdobinského, Šmída, případně další Piráty Děčín: Víte na kolik byly vyčísleny dle tehdy platné PD (projektové dokumentace) náklady na výstavbu nového Domova pro seniory?

Co bylo potom: Ještě před podpisem kupní smlouvy nechalo město vypracovat Swot analýzu pořízení budovy hotelu Bowling club v Křešicích, která ve svém závěru konstatuje, že silné stránky a příležitosti významově převažují nad stránkami slabými a ohroženími (analýzu má Náš Děčín k dispozici). Nemovitosti získalo město do majetku kupní smlouvou ze dne 1.06.2009 za kupní cenu 13 mil. Kč, právní účinky vznikly ke dni 24.06.2009. Po komunálních volbách v roce 2010 byl celý původní záměr využití objektu dán tzv. k ledu novým politickým vedením města. V roce 2014 se však situace opět změnila a město dlouhodobě usiluje o realizaci záměru, který byl i veřejnosti prezentován, vybudovat zde „Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice“. Od roku 2012 do roku 2017 byla provedena údržba a drobné opravy ve výši 902 tis. Kč, přičemž v roce 2013 byl objekt využit v rámci povodní pro umístění Armády ČR, v roce 2016 byl objekt přechodně zprovozněn za částku cca 200 tis. Kč pro Výchovný ústav, který svůj objekt na Slovanské ul. rekonstruoval, částka ve výši cca 200 tis. Kč byla následně uživatelem uhrazena městu. V letošním roce již bylo vynaloženo 33 tis. Kč na údržbu a do konce roku se ještě předpokládá částka ve výši cca 35 tis. Kč (z toho 30 tisíc temperování – dřevo a 5 tis. revize).

Závěr: Piráti Děčín postavili svůj předvolební repertoár na kritice a osobních útocích proti kandidátům do zastupitelstva kandidujících za jiná politická uskupení, a to za každou cenu (bohužel nejenom oni). Rádi říkají a píší, že bez dobré znalosti minulosti nelze tvořit budoucnost, s tím Náš Děčín souhlasí, ale nesmí se ona minulost ohýbat a překrucovat podle toho, jak by se hodila. I z dnešního pohledu se, dle našeho názoru opřeného o ekonomické zhodnocení v souvislostech, jeví tehdejší rozhodnutí zastupitelů našeho města jako prozíravé a správné. Potřeba a požadavky na místa v sociálních pobytových zařízeních v našem městě se rok od roku zvyšují a násobně převyšují stávající možnosti, proto je dobré, že město z pozice vlastníka diskutované nemovitosti bude moci, po nezbytné realizaci a splnění materiálně technických standardů pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou, dané zařízení využít a nabídnout potřebným. My pevně věříme, že se tak stane již ve volebním období 2018-2022 !